Austin Logo

Austin Mini Mark I (Typ ADO15)

ab 1959